USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED

Studentplass og praksisopphold

Er du interessert i forbrukerrett?
FRONT.POSITION.EXPIRED_JOB

Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som ivaretar forbrukervernet gjennom å håndheve lover og regler, og som bidrar til å løse forbrukertvister nasjonalt og internasjonalt. Vi forebygger og stopper ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukere. Arbeidsmetodene og virkemidlene vi bruker er blant annet veiledning, informasjon og dialog med næringsdrivende, samt økonomiske sanksjoner.

Forbrukertilsynet har også ansvaret for det offentlige tvisteløsningstilbudet på forbrukerrettens område. Vi tilbyr nøytral mekling, både mellom privatpersoner og mellom forbrukere og næringsdrivende. Forbrukertilsynet har også sekretariatsfunksjon for Forbrukerklageutvalget, som innebærer forberedelse av saker for utvalget. Forbruker Europa har ansvaret for arbeidet med grensekryssende saker innen EØS-området.

Forbrukertilsynet har rundt 140 ansatte. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn med både tilsyns- og tvisteløsningsoppgaver. Vi har også kontorer i Stavanger, Tromsø og Longyearbyen med tvisteløsningsoppgaver.

 

Er du student og interessert i en stilling hos oss?

Vi tilbyr følgende:  

  • Studentplass ved vårt kontor i Tromsø eller i Longyearbyen på Svalbard, gjennom praksisordning ved UiT.
  • Praksisopphold med tvisteløsningsoppgaver ved vårt kontor i Stavanger eller Porsgrunn. Oppholdet er lønnet, og har en varighet på ca. 4 uker. Disse stillingene vil annonseres på CVideo i forbindelse med Arbeidslivsdagene i Bergen og Oslo.
  • Praksisopphold med tilsynsoppgaver ved vårt kontor i Porsgrunn. Vi tar imot søknader til disse stillingene gjennom året på post@forbrukertilsynet.no.
  • Sommervikarer til Forbruker Europa ved vårt kontor i Porsgrunn. Vi tar imot søknader til disse stillingene på post@forbrukereuropa.no.

På alle våre kontorer vil du være en del av et kompetent arbeidsmiljø, med stort faglig engasjement og sosialt fellesskap. Du vil få varierte arbeidsoppgaver og god oppfølging. Vi søker deg som har godt humør og engasjement. Du arbeider strukturert, og har evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre. For praksisopphold i Stavanger eller Porsgrunn er det et krav at du har fullført tredje studieår før oppholdet påbegynnes. Aktuelle søkere vil bli kontaktet for digitalt intervju.


Møt oss gjerne på stand på Arbeidslivsdagene for å høre mer om stillingene, eller hvis du har andre spørsmål om Forbrukertilsynet og hvordan det er å jobbe hos oss!


Link til nettsiden vår: https://www.forbrukertilsynet.no/

Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet er administrativt underlagt Barne- og familiedepartementet, og ledes av direktør Trond Rønningen. Forbrukertilsynets direktør blir utpekt av Kongen i statsråd for seks år av gangen. Som jurist hos Forbrukertilsynet, vil du få jobb i et av Norges sterkeste fagmiljøer innen forbrukerrett. Alle kontorstedene og avdelingene våre har god kontakt, både faglig og sosialt, og har muligheter for hospitering. Vi jobber tett sammen og lærer av hverandre, og møtes ofte utenom arbeidstid. Vi treffes også jevnlig til faglige samlinger på tvers av kontorstedene.

 

Fakta om tvisteløsningsavdelingen

Tvisteløsningsavdelingen holder til ved våre kontorer i Porsgrunn, Stavanger, Tromsø og på Svalbard. I denne avdelingen driver vi med mekling i saker som gjelder varer og tjenester hvor det ikke finnes en godkjent klagenemnd, og som faller inn under forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven, håndverkertjenesteloven og angrerettloven. Vi mekler også i saker hvor rettigheter og plikter ikke er regulert ved lov, for eksempel i tvist om leiebil. Vi opptrer nøytralt og upartisk ved mekling i saker mellom privatpersoner, og mellom forbrukere og næringsdrivende. Målsetningen i den enkelte sak er å mekle frem en minnelig løsning mellom partene. Meklingen foregår i stor grad på telefon, men også per e-post og brev. Hvis meklingen ikke fører til enighet, kan partene få tilbud om å ta saken videre til Forbrukerklageutvalget, som er et domstollignende organ som kan fatte rettslig bindende vedtak. Forbrukertilsynet har en sekretariatsfunksjon for Forbrukerklageutvalget. Dette innebærer at jurister i vår avdeling har ansvar for å forberede sakene for behandling ved å skrive utkast til vedtak som skal opp til avgjørelse i utvalget.


Fakta om Forbruker Europa

Forbruker Europa holder til ved hovedkontoret i Porsgrunn, og har som hovedformål å bidra til et godt forbrukervern på tvers av landegrenser i Europa. Vi gir rettighetsinformasjon og mekler i saker på tvers av landegrensene, og vi bidrar til regelverksutvikling. Forbruker Europa er delfinansiert av EU-kommisjonen, og vi styres og rapporterer delvis via EU-kommisjonen. Forbruker Europa er en del av et stort europeisk nettverk, og vi har søsterkontor i 29 andre EU/EØS-land.


Fakta om tilsynsavdelingen

Tilsynsavdelingen holder til ved hovedkontoret vårt i Porsgrunn, og jobber for å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukere. Vi fører tilsyn med at næringsdrivende overholder en rekke lover, slik som markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven, finansavtaleloven og åpenhetsloven. Verktøyene vi bruker er blant annet veiledning, informasjon og dialog med næringsdrivende, samt vedtak og økonomiske sanksjoner. Vi jobber innenfor mange ulike markeder, og prioriterer områder og problemstillinger etter føringer fra Barne- og familiedepartementet.