no
no
en

Er du en jusstudent med interesse for teknologi?

Digital Trainee
Oslo

Stillingsbeskrivelse

Den teknologiske utviklingen reiser mange nye og spennende spørsmål for jurister og advokater. I takt med utviklingen øker etterspørselen etter juridisk spisskompetanse innen IT og teknologi. Siden DNB, WR og AVO ser behov for økt IT- og teknologikompetanse i egne virksomheter, har vi gått sammen om å tilby Digital Trainee-programmet til jusstudenter med interesse for eller kompetanse innen IT/teknologi. Samarbeidet gjør det mulig for oss å gi studentene innsikt i flere aspekter ved en digital advokathverdag - enten det er som juridisk rådgiver eller produkt- og forretningsutvikler. Digital Trainee-programmet inneholder tre traineeopphold over 12-18 måneder, med ett eller to opphold per semester. Som Digital Trainee får du et opphold på fire til seks uker hos hvert av selskapene, der du får jobbe i grensesnittet mellom juss og teknologi. I tillegg til å delta i det daglige arbeidet, vil du som student bli invitert med på kurs, seminarer og sosiale arrangementer i traineeperioden.    


Hvem ser vi etter? 

Vi ser etter jusstudenter med gode resultater som fortrinnsvis er i gang med sitt tredje studieår. Vi vil også vektlegge faglig eller jobbrelatert interesse for IT/teknologi. Det kan for eksempel være studenter som har tatt et relevant valgfag, eller har IT-relatert arbeidserfaring. 


Søknadsfrist:

Mandag 30. september 2019. Aktuelle kandidater blir intervjuet fortløpende.

Søknadsfrist

Snarest

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Wikborg Rein er et av Norges ledende og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer. Ved våre kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai, bistår og rådgir vi nasjonale og internasjonale virksomheter, både i offentlig og privat næringsliv. Vår ekspertise og erfaring bygges gjennom kontinuerlig utvikling av våre advokater, nære samarbeidsrelasjoner mellom våre kontorer samt et utstrakt nettverk i inn– og utland.  


Fagkunnskap og bransjeerfaring

For å gi våre klienter den beste oppfølging, har Wikborg Rein egne team innenfor en rekke viktige bransjer i norsk næringsliv; bank og finansindustri, corporate, shipping, offshore, energi/olje/gass, fiskeri og sjømat,  næringseiendom, industri og offentlig virksomhet. Vi har også kompetansegrupper for de ulike juridiske fagområdene som har ansvaret for at Wikborg Rein ligger i forkant i faglige spørsmål. Kombinasjonen mellom fagkunnskap, bransjeerfaring og kommersiell forståelse gjør at vi er i stand til å løse utfordringer og utvikle nye forretningsmuligheter for våre klienter.


Tilgjengelighet

Våre råd er ofte kritiske for de prosessene klientene våre er oppe i. Vi vet at tilgjengelighet og tempo derfor er viktig for å ha den nødvendige fremdriften i prosjektene, og vi legger stor vekt på å leve opp til disse forventningene.


Rådgivere i viktige situasjoner

Våre klienter er opptatt av å få råd og veiledning når deres virksomhet står overfor viktige situasjoner. Typiske situasjoner kan være kjøp og salg av eiendeler eller råvarer, restrukturering, krisehåndtering, konseptutvikling, kontraktsforhandlinger, ansettelsesforhold, oppkjøp, finansiering, omorganisering med mer. For å kunne gi best mulig råd og veiledning om disse situasjonene, har vi egne team med advokater som kjenner prosessene og sørger for at klientenes utfordringer løses i henhold til gjeldende lover og regler.


Wikborg Rein Advokatfirma AS

Wikborg Rein is one of Norway's leading and most international business law firms. At our offices in Oslo, Bergen, London, Singapore and Shanghai we offer assistance and advice  to domestic and international businesses, both in the public and private sector. Our expertise and experience are built through continuous development of our lawyers, close cooperation with between our offices and an extensive network domestically and internationally.  


Professional knowledge and industry experience

In order to follow up our clients as best possible, Wikborg Rein has separate teams within a number of important industries in Norwegian business life; bank and finance, corporate, shipping, offshore, energy/oil/gas, fishing and seafood, commercial property, and trade, industry and public sector. We also have competence groups for the various legal disciplines, that are responsible to make sure Wikborg Rein is leading in professional issues. The combination between expert knowledge, industry experience and commercial understanding makes us capable of solving challenges and develop new business opportunities for our clients. 


Availability

Our advice is often critical for the processes our clients are involved in. We know that availability and speed therefore is important to ensure the necessary progress in the projects, and we put great emphasis in living up to these expectations. 


Advisers in important situations

It is important for our clients to receive advice and guidance when their business is facing important situations. Typical situations can be such as purchase and sale of assets or raw material, restructuring, crisis management, concept development, contract negotiations, employments, acquisitions, financing, restructuring etc. To be able to provide the best advice and guidance possible relating to these situations, we have separate teams with lawyers who know the procedures and make sure the clients' challenges are solved according to applicable laws and regulations.