no
no
en

We give you the opportunity to take part in the Maritime Trainee program

Associate/Advokatfullmektig (Maritime Trainee program)

Stillingsbeskrivelse

We are looking for an associate (advokatfullmektig) with an interest in shipping and offshore to take part in the Maritime Trainee graduate program run by the Norwegian Shipowners' Association.


The Maritime Trainee program lasts for 18 months and combines working as an associate with an academic program with modules in Norway, Singapore and London:

 • Kick-off with all trainees in Oslo, spring 2020
 • Module 1: The Oslo Fjord – Introduction to the maritime industry and team-building, fall 2020
 • Module 2: Bergen/Ålesund – Ocean industry focus: From offshore oil and gas to offshore renewables
 • Module 3: Singapore as an offshore/maritime hub
 • Module 4: Oslo: The maritime industry and digitalization
 • Module 5: London: Insurance, finance and international regulations
 • Diploma ceremony and MT Alumni dinner, early 2022


We are looking for a candidate with the following qualifications:

 • Norwegian Master of Laws (Master i rettsvitenskap)
 • Fluent in Norwegian and English
 • Strong academic record
 • Enthusiasm and a keen interest in the maritime industry
 • Excellent interpersonal skills
 • Ability to work under pressure and tight deadlines
 • No more than 12 months' work experience


As an associate in Wikborg Rein, you will:

 • be part of one the leading and most international law firms in Norway
 • participate in Wikborg Rein's award-winning internal training and talent development programs
 • be offered competitive terms
 • take part in Wikborg Rein's great work environment


The position will be based in Oslo or Bergen. We will accept applications from both recent graduates and students expecting to graduate by the summer of 2020. Internal applicants may be considered. 

 

For more information on how it is to work as an associate in Wikborg Rein, please see our career pagesInstagram or contact HR Coordinator Cecilie Remman (Phone: +47 22 82 77 06). You may find more information on the Maritime Trainee program on maritimetrainee.no, Facebook and Instagram.


The deadline for submitting an application in English is 15 March 2020. 


 

Søknadsfrist

15.03.2020

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Wikborg Rein er et av Norges ledende og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer. Ved våre kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai, bistår og rådgir vi nasjonale og internasjonale virksomheter, både i offentlig og privat næringsliv. Vår ekspertise og erfaring bygges gjennom kontinuerlig utvikling av våre advokater, nære samarbeidsrelasjoner mellom våre kontorer samt et utstrakt nettverk i inn– og utland.  


Fagkunnskap og bransjeerfaring

For å gi våre klienter den beste oppfølging, har Wikborg Rein egne team innenfor en rekke viktige bransjer i norsk næringsliv; bank og finansindustri, corporate, shipping, offshore, energi/olje/gass, fiskeri og sjømat,  næringseiendom, industri og offentlig virksomhet. Vi har også kompetansegrupper for de ulike juridiske fagområdene som har ansvaret for at Wikborg Rein ligger i forkant i faglige spørsmål. Kombinasjonen mellom fagkunnskap, bransjeerfaring og kommersiell forståelse gjør at vi er i stand til å løse utfordringer og utvikle nye forretningsmuligheter for våre klienter.


Tilgjengelighet

Våre råd er ofte kritiske for de prosessene klientene våre er oppe i. Vi vet at tilgjengelighet og tempo derfor er viktig for å ha den nødvendige fremdriften i prosjektene, og vi legger stor vekt på å leve opp til disse forventningene.


Rådgivere i viktige situasjoner

Våre klienter er opptatt av å få råd og veiledning når deres virksomhet står overfor viktige situasjoner. Typiske situasjoner kan være kjøp og salg av eiendeler eller råvarer, restrukturering, krisehåndtering, konseptutvikling, kontraktsforhandlinger, ansettelsesforhold, oppkjøp, finansiering, omorganisering med mer. For å kunne gi best mulig råd og veiledning om disse situasjonene, har vi egne team med advokater som kjenner prosessene og sørger for at klientenes utfordringer løses i henhold til gjeldende lover og regler.


Wikborg Rein Advokatfirma AS

Wikborg Rein is one of Norway's leading and most international business law firms. At our offices in Oslo, Bergen, London, Singapore and Shanghai we offer assistance and advice  to domestic and international businesses, both in the public and private sector. Our expertise and experience are built through continuous development of our lawyers, close cooperation with between our offices and an extensive network domestically and internationally.  


Professional knowledge and industry experience

In order to follow up our clients as best possible, Wikborg Rein has separate teams within a number of important industries in Norwegian business life; bank and finance, corporate, shipping, offshore, energy/oil/gas, fishing and seafood, commercial property, and trade, industry and public sector. We also have competence groups for the various legal disciplines, that are responsible to make sure Wikborg Rein is leading in professional issues. The combination between expert knowledge, industry experience and commercial understanding makes us capable of solving challenges and develop new business opportunities for our clients. 


Availability

Our advice is often critical for the processes our clients are involved in. We know that availability and speed therefore is important to ensure the necessary progress in the projects, and we put great emphasis in living up to these expectations. 


Advisers in important situations

It is important for our clients to receive advice and guidance when their business is facing important situations. Typical situations can be such as purchase and sale of assets or raw material, restructuring, crisis management, concept development, contract negotiations, employments, acquisitions, financing, restructuring etc. To be able to provide the best advice and guidance possible relating to these situations, we have separate teams with lawyers who know the procedures and make sure the clients' challenges are solved according to applicable laws and regulations.