no
no
en

Applications to our offices in London/Singapore/Shanghai

Apply for positions

Stillingsbeskrivelse

We are always looking for skilled employees to Norway's largest and most international law firm.

You are welcome to send us an open application.

Søknadsfrist

Løpende

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Wikborg Rein er et av Norges ledende og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer. Ved våre kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai, bistår og rådgir vi nasjonale og internasjonale virksomheter, både i offentlig og privat næringsliv. Vår ekspertise og erfaring bygges gjennom kontinuerlig utvikling av våre advokater, nære samarbeidsrelasjoner mellom våre kontorer samt et utstrakt nettverk i inn– og utland.  


Fagkunnskap og bransjeerfaring

For å gi våre klienter den beste oppfølging, har Wikborg Rein egne team innenfor en rekke viktige bransjer i norsk næringsliv; bank og finansindustri, corporate, shipping, offshore, energi/olje/gass, fiskeri og sjømat,  næringseiendom, industri og offentlig virksomhet. Vi har også kompetansegrupper for de ulike juridiske fagområdene som har ansvaret for at Wikborg Rein ligger i forkant i faglige spørsmål. Kombinasjonen mellom fagkunnskap, bransjeerfaring og kommersiell forståelse gjør at vi er i stand til å løse utfordringer og utvikle nye forretningsmuligheter for våre klienter.


Tilgjengelighet

Våre råd er ofte kritiske for de prosessene klientene våre er oppe i. Vi vet at tilgjengelighet og tempo derfor er viktig for å ha den nødvendige fremdriften i prosjektene, og vi legger stor vekt på å leve opp til disse forventningene.


Rådgivere i viktige situasjoner

Våre klienter er opptatt av å få råd og veiledning når deres virksomhet står overfor viktige situasjoner. Typiske situasjoner kan være kjøp og salg av eiendeler eller råvarer, restrukturering, krisehåndtering, konseptutvikling, kontraktsforhandlinger, ansettelsesforhold, oppkjøp, finansiering, omorganisering med mer. For å kunne gi best mulig råd og veiledning om disse situasjonene, har vi egne team med advokater som kjenner prosessene og sørger for at klientenes utfordringer løses i henhold til gjeldende lover og regler.


Wikborg Rein Advokatfirma AS

Wikborg Rein is one of Norway's leading and most international business law firms. At our offices in Oslo, Bergen, London, Singapore and Shanghai we offer assistance and advice  to domestic and international businesses, both in the public and private sector. Our expertise and experience are built through continuous development of our lawyers, close cooperation with between our offices and an extensive network domestically and internationally.  


Professional knowledge and industry experience

In order to follow up our clients as best possible, Wikborg Rein has separate teams within a number of important industries in Norwegian business life; bank and finance, corporate, shipping, offshore, energy/oil/gas, fishing and seafood, commercial property, and trade, industry and public sector. We also have competence groups for the various legal disciplines, that are responsible to make sure Wikborg Rein is leading in professional issues. The combination between expert knowledge, industry experience and commercial understanding makes us capable of solving challenges and develop new business opportunities for our clients. 


Availability

Our advice is often critical for the processes our clients are involved in. We know that availability and speed therefore is important to ensure the necessary progress in the projects, and we put great emphasis in living up to these expectations. 


Advisers in important situations

It is important for our clients to receive advice and guidance when their business is facing important situations. Typical situations can be such as purchase and sale of assets or raw material, restructuring, crisis management, concept development, contract negotiations, employments, acquisitions, financing, restructuring etc. To be able to provide the best advice and guidance possible relating to these situations, we have separate teams with lawyers who know the procedures and make sure the clients' challenges are solved according to applicable laws and regulations.