Tillisverv

Har du et brennende engasjement for friluftsliv og lyst til å bidra til videreutvikling av DNT?

Ledige tillitsverv i DNTs landsforening, DNT ung og DNT fjellsport

Har du eller kjenner du noen som har et brennende engasjement for friluftsliv, som har god organisasjonsforståelse og som har lyst til å bidra til videreutvikling av DNT? Da ønsker vi å høre fra deg med forslag på gode kandidater til de sentrale tillitsvervene i DNT.  Det er flere ulike tillitsverv ledige og vi søker etter et mangfold av kompetanse og erfaring. Tillitsverv i DNT er basert på frivillig innsats.

Mangfold, kompetanse og erfaring 

I tråd med DNTs strategi (Veivalg 2019-2023), vektlegges det at sammensetningen av organisasjonens tillitsvalgte speiler befolkningssammensetningen mpt alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne. I tillegg vil kompetanse, styreerfaring og en god regional fordeling vurderes når valgkomiteene gjør sine innstillinger. 

DNT søker kandidater til tillitsverv DNT sentralts landsstyre, valgkomite og domsutvalg, samt til landsstyret i DNT ung og DNT fjellsport sitt styre og valgkomité:


Ledige tillitsverv i DNT

DNTs landsstyre - Landsstyret leder virksomheten til DNT sentralt. Landsstyret jobber med å videreutvikle DNT, å fremskaffe ressurser/vedta budsjett for en ansvarlig drift og de har ansvar for en overordnet organisering av virksomheten. Landsstyret rapporterer til DNTs landsmøte og skal sikre at virksomheten drives forsvarlig.  

DNTs domsutvalg - Domsutvalget består av tre medlemmer og et varamedlem som velges på DNTs landsmøte for tre år av gangen. I domsutvalget skal minst ett av medlemmene være jurist. Medlemmene kan ikke være medlem av DNTs landsstyre, i styret i noen av medlemsforeningene eller ansatt i DNT sentralt eller i medlemsforeningene. 

DNTs valgkomite - DNTs valgkomité skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem, alle valgt av landsmøtet blant medlemsforeningenes medlemmer. Valgperioden er 3 år. Det er landsstyret som innstiller til valgkomiteen.

Les mer om vervene og arbeidet her: (kommer)

Forslag til kandidater sendes valg@dnt.no, innen 28. februar 2021. (sette inn link til en hovedside om dette under dnt.no – med hele annonsen). Kontaktperson i administrasjonen; henriette.hoie@dnt.no, Kontaktperson valgkomitè: karl.andreas.knutsen@haugnett.no


Ledige tillitsverv i DNT ung 
DNT ungs landsstyre

DNT ungs landsstyre er DNT ung sitt sentrale organ, og består i dag av åtte landsstyremedlemmer som har i oppgave å styre DNT ung gjennom året mellom landsmøtene. Landsstyret skal legge til rette for at de lokale DNT ung-gruppene skal få de beste forutsetningene for sine aktiviteter og øvrige drift. Landsstyret består av representanter som jobber for å fremme et allsidig og aktivt ungdomstilbud i DNT og DNTs medlemsforeninger.

Les mer om DNT ung landsstyrets arbeid her: https://www.dnt.no/ung/landsstyret/

Forslag til kandidater til styret sendes til valgkomiteen i DNT ung på denne siden: Meld kandidater her, innen 24. februar 2021 eller ta direkte kontakt med valgkomitéleder maelaningrid@gmail.com. Kontaktperson i administrasjonen; svend.froshaug@dnt.no


Ledige tillitsverv i styret til DNT fjellsport 

DNT fjellsport ledes av et styre som består av seks representanter som velges for to år av gangen. 

Styret har til oppgave å lede DNT fjellsports arbeid innenfor budsjettets og vedtektenes rammer. Styret er ansvarlig for DNT fjellsports drift mellom årsmøtene og iverksette de tiltak som vedtas av årsmøtet. Oppgaver nedfelt i vedtektene omfatter blant annet:

  1. Sørge for at det utdannes instruktører og avholdes kompetansekurs innen fjellsport
  2. Sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende arbeid
  3. Utarbeide og vedlikeholde faglitteratur
  4. Forvalte DNTs medlemskap i Norsk Fjellsportforum
  5. Være kontaktledd mot myndigheter og andre organisasjoner
  6. Utvikle og vedlikeholde kursstandarder
  7. Vedlikeholde felles instruktørregister
  8. Bistå med miljøbyggende og faglige tiltak mellom og hos lokale fjellsportgrupper
  9. Tilrettelegging for samarbeid mellom de lokale fjellsportgruppene
  10. Forberede årsmøtet

Les mer om DNT fjellsport og styrets arbeid her: Om DNT fjellsport — Den Norske Turistforening 

Forslag til kandidater til styret sendes til valgkomiteen i DNT fjellsport her innen 7. februar 2021 eller ta direkte kontakt med valgkomiteen. Forslag til kandidater til valgkomiteen sendes fjellsport@dnt.no innen 7. februar.

Kontaktperson i administrasjonen; roger.bareksten@dnt.no kontaktperson i valgkomitéen: havard@engen.org